Vinden.nl is een meta zoekmachine in Nederland die behoorlijk populair is geworden.
De technologie van Vinden.nl is gebaseerd op het combineren van de zoekresultaten van 7 belangrijke zoekmachines, namelijk : Google, Live Search, altavista, Yahoo!, Ask, wisenut en alltheweb.
Vinden.nl technologie

Vinden.nl heeft 5 belangrijke onderverdelingen in de website die een zo breed mogelijk gamma qua zoeken voorschotelen :
Internet zoeken
Afbeeldingen zoeken
Telefoongids
Bedrijven zoeken
MP3’s zoeken(muziek bestanden)


Vinden.nl